27 januari 2014

Kwaliteit Voor- en vroegschoolse educatie in Leudal

Medio 2012 heeft de inspectie geconstateerd dat Leudal op het terrein van VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) in gebreke is, zie “de kwaliteit van vve in de gemeente Leudal in 2012“.
De PvdA hecht grote waarde aan goed onderwijs voor o.a. kinderen in Leudal. Daar waar kinderen een ‘achterstand’ hebben, dient er ingezet te worden op het opheffen van deze achterstand. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom in het basisonderwijs, waardoor ze grote kans lopen achterstand op te lopen.

Mart Janssen van de PvdA vraagt het college wat ze in de afgelopen periode met het inspectierapport heeft gedaan en op welke wijze de aanbevelingen van de inspectie zijn opgevolgd.

Het college heeft geantwoord dat “De gemeente Leudal (nog) niet beschikt over VVE-beleid omdat hiertoe slechts een geringe aanleiding is. Door contractsubsidiëring is het peuterspeelzaalwerk in Leudal gegund aan Hoera kindercentra. De stichting Hoera werkt nauw samen met kinderopvang en basisschool en voert een gedegen pedagogisch beleid, waarin ook aandacht is voor VVE.  Voor de toekomst zal de gemeente, in nauw overleg met de samenwerkingspartners, kijken naar de mogelijkheden om VVE beleid voor Leudal uit te werken.”

Lees meer uitgebreid vraag en antwoord hier